fbpx

PRIVACY BELEID

PRIVACY VERKLARING VASTGOED FINANCIEREN

Vizier Vastgoed Management B.V. h.o.d.n. Vastgoed Financieren, hierna “Vastgoed Financieren”, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Vastgoed Financieren verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Vastgoed Financieren.

Er wordt uitgelegd hoe Vastgoed Financieren omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens

Vastgoed Financieren, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Vizier Vastgoed Management B.V.  h.o.d.n. Vastgoed Financieren
Almystraat 14
5061 PA  OISTERWIJK
Nederland
KvK: 80867278

contactpersoon privacy: Maarten Bisschop
telefoonnummer: 085-1305766
e-mail: maarten.bisschop@vastgoedfinancieren.nl

Deze privacyverklaring heeft betrekking op al het gebruik dat Vastgoed Financieren kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens, onder meer van iedereen die gegevens heeft verstrekt aan, contact heeft gehad met Vastgoed Financieren, onze winkels en/of website(s) heeft bezocht.

Welke gegevens verwerken we?

De volgende (categorieën van) persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. contactgegevens: zoals naam, adres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail en telefoongegevens);
 2. identificatiegegevens: zoals identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties (bijvoorbeeld, afhankelijk van het land waar u zich bevindt, sociale zekerheidsnummer, Burgerservicenummer of nationaal verzekeringsnummer, paspoortnummer, ID-nummer, fiscaal identificatienummer, rijbewijsnummer), een kopie van jouw identiteitsbewijs en jouw geboortedatum en -plaats;
 3. bestelgegevens en voorkeuren: zoals gegevens die betrekking hebben op (eerdere) diensten die zijn afgenomen van Vastgoed Financieren en de daarover uitgewisselde informatie;
 4. identificatiegegevens van familieleden: zoals volmachthouders en erfgenamen, contact informatie, ID kopieën en andere identificatie informatie;
 5. e-mail en telefoongesprekken met Vastgoed Financieren: zoals e-mail correspondentie, telefoongesprekken, en opnames van communicatie met Vastgoed Financieren (in overeenstemming met toepasselijk recht);
 6. gegevens betreffende uw online gedrag: zoals gegevens verzameld door geplaatste cookies over jouw gedrag en voorkeuren op onze website(s);
 7. uw financiële gegevens: zoals gegevens over de financiële instrumenten waarin je handelt, effecten, (spaar)rekeningen en/of hypotheken. Inkomensgegevens, gegevens met betrekking tot onroerend goed en andere financiële data die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
 8. persoonsgegevens over “uiteindelijke belanghebbenden” (UBO): zoals hun naam, financiële gegevens (bijvoorbeeld details over hun kapitaal- en/of stemrechtsbelangen), contactgegevens ID-kopieën en identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties;
 9. persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten: Vastgoed Financieren mag onder bepaalde omstandigheden en indien en voor zover wettelijk toegestaan, ook persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, overtredingen en fraude.

Cookies
Vastgoed Financieren maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die voor ons zichtbaar zijn (zoals browsergegevens, duur van het bezoek, pagina’s die je hebt bezocht, locatiegegevens en verbindingsgegevens).

Vastgoed Financieren gebruikt cookies om je bijvoorbeeld te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Third Party Cookies:
Vastgoed Financieren heeft ook content van derden geïntegreerd. Voorbeelden daarvan zijn Google Analytics. Deze derde aanbieders kunnen Third Party Cookies plaatsen terwijl je de website van Vastgoed Financieren bezoekt en zo persoonlijke content en aanbiedingen – op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons-)gegevens met jouw toestemming – tonen. Ga naar de website van de derde aanbieder voor meer informatie over het cookiegebruik van de betreffende aanbieder.

Voor welke doeleinden verwerken we jouw gegevens?

 Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • de met jou gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • jou te identificeren voorafgaand en eventueel ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
 • jou op de hoogte te houden van de uitvoering van de dienstverlening;
 • met jou te kunnen communiceren over de dienstverlening en een klantenservice te kunnen verlenen;
 • jouw betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties, voor klantonderzoeken en andere marketingdoeleinden;
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude, diefstal en andere onregelmatigheden en strafbare feiten zoveel mogelijk te voorkomen en zo nodig op te sporen;
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken;
 • om onze beveiliging in te richten, uit te kunnen voeren en verder te optimaliseren.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van jouw gegevens gebaseerd?

 Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene producten of diensten geleverd krijgt;
 • na jouw toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking:

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Je bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer je die gegevens niet aan ons wil geven, dan kunnen wij de overeenkomst namelijk niet met je aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zodat je die ook moet verstrekken.

Minderjarigen
De diensten van Vastgoed Financieren zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 16 jaar. Ben je onder de 16 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel worden aangeboden aan jou, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 16 draagt.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 10 jaar, vanaf het moment dat je voor het laatst een dienst of product hebt afgenomen, waarbij de termijn aanvangt op het moment dat de dienst en/of het product volledig is geleverd. Indien nadien nog contact plaatsvindt over de betreffende levering (bijvoorbeeld in het kader van garantie of klatenservice), vangt daarna weer een nieuwe bewaartermijn aan.

Voornoemde bewaartermijn geldt niet, indien er een verplichting bestaat op grond waarvan wij gegevens eerder moeten verwijderen.

Uitgezonderd van voornoemde bewaartermijn zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons daartoe verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst en gegevens ten aanzien waarvan Vastgoed Financieren een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang heeft om de gegevens langer te bewaren (zoals een gerechtelijke procedure).

 

Welke rechten heb jij?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven: 

 1. je mag altijd aan Vastgoed Financieren een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
 2. indien jouw persoonsgegevens door Vastgoed Financieren onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan kun je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
 3. indien je niet wil dat Vastgoed Financieren bepaalde gegevens heeft geregistreerd, dan kun je verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te worden’);
 4. je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
 5. je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);
 6. je kunt aan Vastgoed Financieren verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);
 7. indien Vastgoed Financieren van een derde persoonlijke gegevens over je ontvangt en die persoonsgegevens verwerkt, dan informeert Vastgoed Financieren jou -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Het doen van een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek van een betrokkene hoeft overigens niet te worden voldaan indien 1) Vastgoed Financieren een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang daarbij heeft of 2) medewerking aan dat verzoek door Vastgoed Financieren op een andere wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

Delen met derden van persoonsgegevens
Vastgoed Financieren zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Vastgoed Financieren kan wel gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens of voor Vastgoed Financieren diensten te verlenen, zoals ter uitvoering van de overeenkomst of zoals beschreven in deze verklaring.

Partijen met wie Vastgoed Financieren samenwerkt en door wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn onder meer de volgende:

 • overheidsinstanties;
 • betalingsverwerkingsbedrijven;
 • ondersteuning in het kader van advertentie- en marketingcampagnes, klantonderzoek en review-partners;
 • IT-dienstverleners, zoals voor het hosten en onderhoud van de websites;
 • juridische ondersteuning;
 • andere externe dienstverleners en adviseurs.

Vastgoed Financieren kan ook zonder jouw specifieke toestemming, jouw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Vastgoed Financieren te garanderen.

Verwerking buiten de EER
Persoonsgegevens worden door de navolgende derde partijen mogelijk buiten de Europese Unie verwerkt:

 • Google;
 • Dropbox;
 • Microsoft (Office 365).

Beveiliging en datalekken

Een datalek is – kort gezegd – iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waardoor deze vernietigd, verloren, ongeoorloofd verstrekt, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkt worden.

Een datalek kan per ongeluk ontstaan, bijvoorbeeld het doorzenden van klantgegevens aan de verkeerde ontvanger, maar kan ook met opzet ontstaan. In het laatste geval kan gedacht worden aan het buit maken van persoonsgegevens door een hacker of het kopiëren van een database met persoonsgegevens door een werknemer die uit dienst treedt.

Vastgoed Financieren heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudinsgverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Vastgoed Financieren is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. Daarnaast is Vastgoed Financieren verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden.

Vragen of klachten
Jouw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kun richten de op de eerste pagina genoemde personen.

Versie nummer: 2020.1

Maart 2020